"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Identitatea creștină vis-a-vis de libertate

Identitatea creștină este fundamentată în legea Duhului de viață în Christos Isus, care ne-a eliberat de sub legea păcatului și a morții. Domnul Isus a venit în această lume ca să aducă vestea bună a eliberării de sub robia celui rău, robie în care zăcea toată omenirea, datorită căderii în păcat. Chiar de la începutul lucrării sale, Domnul Isus a rostit în dreptul său cuvintele profețite în Vechiul Testament de prorocul Isaia:

“Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia (eliberarea) şi prinşilor de război izbăvirea;” (Isaia 61:1) Odată eliberați prin Christos, nimeni și nimic nu ne mai poate face robi, decât alegerea noastră personală. „Christos ne-a eliberat ca să fim liberi; rămâneţi deci tari şi nu vă supuneţi din nou jugului sclaviei.” (Galateni 5:1) Creștinul trebuie să-și cunoască identitatea în Christos, în libertatea pe care El o oferă, iar mai apoi să lupte să rămână în această libertate. Vom discuta, mai pe larg, aspectele libertății noastre în Christos, începând cu mântuirea și continuând cu eliberarea de sub orice jug al robie în care trăiam odinioară și în care cel rău luptă cu înverșunare să ne cuprindă din nou.

Orice om care nu-L are pe Domnul Isus Christos ca Domn și Mântuitor personal este un rob; este sub stăpânirea celui rău și are ca destin separarea veșnică de Dumnezeu. Dacă citești aceste cuvinte și nu ești mântuit prin jertfa Domnului Isus, și mai ales dacă ai o viață morală și standarde înalte după care-ți ghidezi viața, s-ar putea să fii de-a dreptul iritat de această afirmație. Această reacție este caracteristică omului firesc, a omului a cărui minte nu este luminată de Duhul Sfânt ca să cunoască adevărul. Uitați-vă cu atenție la răspunsul pe care iudeii i l-au dat Domnului, când El le-a vorbit despre robia în care zace omenirea: „Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în El: – Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei I-au răspuns: Suntem urmaşii lui Avraam şi n-am fost niciodată sclavii nimănui! Deci cum spui Tu: „Veţi fi liberi“?! Isus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului. Şi sclavul nu rămâne veşnic în casă, însă fiul rămâne veşnic. Deci dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.” (Ioan 8:31-36)

Caracteristic fiecărui om este starea de păcat și ca urmare separarea de Dumnezeu. Cel rău are dreptul asupra fiecărui om care alege să rămână sub robia lui și care nu acceptă jertfa Domnului Isus ca preț de răscumpărare pentru el. Vine o zi când ușa Harului se va închide și fiecare om va trăi veșnic ori în prezența binecuvântată a lui Dumnezeu, ori în locul separării de Dumnezeu și a pedepsii veșnice. Omul care Îl respinge pe Dumnezeu nu se va bucura veșnic de Harul lui Dumnezeu.

A fost un timp prețuit în viața mea, când mergeam din ușă în ușă și împărtășeam Evanghelia cu cei care doreau să ne asculte. Am găsit inimi deschise, și până în ziua de astăzi știu oameni mântuiți datorită acestei lucrări. Dar am întâlnit multe inimi închise; am fost întâmpinați de multe ori cu batjocoră și înjurături. Am auzit cuvinte de genul: „Isus să mă elibereze? Eu sunt liber să fac ce vreau! Nimeni nu-mi spune mie ce să fac! Voi pocăiții sunteți înguști, fanatici...”
Dacă vă uitați în continuare la discuția dintre Domnul Isus și iudei (Ioan 8) veți vedea că Domnul Isus a fost acuzat că are drac, iar când Domnul Isus a continuat să le vorbească despre Suveranitatea Lui, iudeii au luat pietre ca să dea în El. Pentru cei care au o piatră în mână, gata să arunce în cei care aduc mesajul Salvării prin Isus Christos, pentru ei mă rog ca Domnul să le deschidă mintea să înțeleagă mesajul care poate să le aducă pacea cu Dumnezeu și eliberarea de sub robia în care se află. Noi cei care am trecut din moarte la viață și din întuneric la lumină, avem în noi dragostea lui Christos și ne identificăm cu El în viață și în moarte. Pentru noi, a trăi este Christos iar a muri este un câștig. Dragostea lui Dumnezeu turnată în noi prin Duhul Sfânt ne motivează pe noi creștinii, să ne luăm inima-n dinți și să spunem adevărul, chiar dacă vom fi persecutați, etichetați și chiar dacă vom fi martirizați. Îndrăzneala și autoritatea cu care venim înaintea dumneavoastră, ca să vă prezentăm singura modalitate de a primii mântuirea este de la Dumnezeu. “Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6) Nu este o altă cale decât Isus Christos! Nu exită un alt Adevăr decât Isus Christos! Nu exită viață decât în Isus Christos! Calea spre cer e îngustă, dar cei care merg pe ea sunt oamenii eliberați de Christos. Alege să fii printre cei puțini care merg pe calea lui Christos.

Cel rău nu poate să creeze nimic, decât să distorsioneze. Cel rău distorsionează conceptul libertății, dând oamenilor impresia că dacă se vor lăfăii în păcat vor fi liberi. Acești oameni sunt legați în lanțurile celui rău și merg spre pierzare. Creștinii au chemarea de a-L prezenta pe Christos celor prinși în robia celui rău, unde eram și noi odinioară. Isus Christos este Domnul și orice genunchi se va pleca odată în fața Lui. Mă rog ca genunchiul tău să se place azi, de bună voie, și să-L recunoști pe Christos ca Domnul și Mântuitorul tău personal, ca nu cumva într-o zi să fii îngenunchiat înaintea Lui și izgonit din prezența Lui pentru veci de veci.  „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu”. (Romani 14:11)

Un aspect al libertății creștinului în Christos, este eliberarea de sub frica de moarte.

“Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.” (Evrei 2:14,15)

Acest text ne spune că Domnul Isus a devenit asemănător nouă, adică s-a identificat cu noi. Devenind om și murind în locul nostru, Domnul Isus prin moarte Lui l-a distrus pe diavolul, cel care avea puterea să ne țină sclavi fricii de moarte. Ce mesaj eliberator! Înainte de mântuirea mea diavolul avea dreptul să mă țină rob fricii de moarte. Dar acum, cel rău nu mai are nici un drept, nici o autoritate asupra creștinului. “ De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 5:12,21)

Domnul Isus ne-a eliberat de frica morții fizice și ne-a eliberat de frica morții veșnice; acea moarte veșnică de care creștinul nu va mai avea parte. Domnul Isus a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.” (Ioan 8:51) Eliberarea de frica morții fizice este înrădăcinată în faptul că suntem deplin încredințați că în momentul în care părăsim trupul acesta trecător, suntem acasă cu Domnul pentru veșnicie. “Da, suntem plini de încredere şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.” (2 Corinteni 5:8) Frica sfântă de Dumnezeu, ne eliberează de frica de oameni, de frica de moarte și de orice altă frică. Îmi place să le spun copiilor la studiile biblice: „Ori aveți frică de Dumnezeu, ori aveți frică de orice altceva!”

Dumnezeu este Stăpânul întregului Univers și El ține totul în ființă cu suflarea gurii Lui. De ce te-ai teme de niște oameni care, chiar ucigându-ți trupul, nu fac altceva decât să te trimită mai repede în veșnicia binecuvântă a prezenței lui Dumnezeu? „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul în gheenă.” (Matei 10:28)

     Odată cu boala aceasta nouă care bântuie omenirea, vedem mulți oameni paralizați de frica de moarte. Trupul este trecător, supus morții sau transformării instantanee la venirea Domnului Isus. În schimb, duhul/sufletul omului este veșnic. Noi trăim în trup pentru Dumnezeu, nu trăim în trup pentru trup. Dumnezeu v-a transforma trupurile acestea supuse bolilor și imperfecțiunilor de tot felul, în trupuri noi de slavă în care boală sau imperfecțiuni de nici un fel nu vor mai fi. Apocalipsa 21:4 spune: “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. Scopul creștinului pe acest pământ nu este să supraviețuiască cât mai mult, ci este să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele său, căutând Împărăția lui Dumnezeu mai presus de orice altceva.


Va continua,
Marinela BUZAȘ


https://luminipentrusuflet.com/identitatea/