"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, 
va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi
.“ Romani 8:11

 

Învierea Domnului Christos din morți a validat,

 

Identitatea Domnului Isus (cine era El)

Prin învierea Sa din morţi, Domnul a apărat profeţia cu privire la învierea Sa din moartea fizică. Ca urmare, Hristos a arătat întregii lumi că El este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4) şi că promisiunile Lui cu privire la mântuirea şi viaţa veşnică sunt adevarate (1 Ioan 5:11-12, 20). 
iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru”  Romani 1:4

Cuvântul „dovedit” sau „declarat” înseamnă «a marca, pentru a defini, „a determina”, „a decreta” şi sugerează validarea sau confirmarea. Textul spune că minunile sublime ale lui Cristos au fost efectuate în puterea Duhului Sfânt şi minunile Sale au dat mărturie despre faptul că El era Fiul lui Dumnezeu (Ioan 20:30-31).

Desigur, cel mai mare miracol al tuturor timpurilor este acela că s-a dovedit că El a fost Fiul lui Dumnezeu, prin învierea Sa din morţi. Acest pasaj biblic, de asemenea, învaţă că Hristos a fost validat oficial ca Fiu al lui Dumnezeu.

Învierea trupească a lui Hristos este importantă. Faptele Apostolilor 13:34-35 şi 37, care se bazează pe Psalmul 16:10, declară că trupul lui Isus nu a văzut putrezirea. Acest lucru indică faptul că trupul lui Hristos a fost pregătit pentru înviere după trei zile. Ştim deja că Domnul Isus a avut un corp fizic, la înviere, pentru că El putea fi atins (Matei 28:9; Ioan 20:27, 29).

El Însuşi a spus că El a fost o persoană fizică, şi nu un spirit (Luca 24:37-40) şi El a avut, de asemenea, abilitatea de a mânca (Luca 24:41-43; Faptele Apostolilor 10:40-41). Mormântul gol nu a fost niciodată explicat decât prin învierea fizică a Domnului Hristos. Mormântul a fost sigilat cu sigiliul roman. Acesta a fost păzit de un detaşament de soldaţi romani şi o piatră mare a fost plasată în faţa intrării sale (Matei 27:65-66). Numai învierea fizică validează “pretenţiile”  lui Hristos, că a fost Fiul lui Dumnezeu, în trup uman aici, pe pământ (Ioan 2:19-21) şi confirmă că, de fapt, era Dumnezeu (Romani 1:4) sau Unul care împărtăşeşte existenţa lui Dumnezeu.

 

Învierea Domnului Cristos din morți a autentificat,

 

Învățăturile sau afirmaţiile Domnului (ceea ce a proorocit El)


Învierea Domului Hristos în trup autentifică că tot ceea ce El a spus că va face referitor la învierea din morţi este adevărat (Ioan 2:18-22). În timpul slujirii Sale pământeşti, Hristos a profeţit că El va învia din morţi.

«De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorît, şi că a treia zi are să învieze.» (Matei 16:21).

Drept răspuns, Isus le-a zis: «Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.» (Ioan 2:19)

A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus împreună la Pilat, şi i-au zis: “Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: “După trei zile voi învia.” Matei 27:62-63; sau,

Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea” (Luca 24:6)

Cristosul înviind din morţi a împlinit această promisiune a învierii Sale, altfel, ar fi fost socotit ca mincinos. Adevărul este aceasta. Dacă Cristos nu ar fi înviat din morţi cum a promis, atunci El ar fi un mincinos și nebun.

Isus Cristos a fost Cine a spus că a fost şi a făcut ceea ce El a pretins ca va face: ”nu este aici: a înviat, după cum a spus. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul.” (Matei 28:6).
Cristosul a înviat din morţi pentru a apăra profeţia Sa cu privire la învierea din morţi. Și, ca urmare, El a arătat întregii lumi că este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4) şi că promisiunile Lui cu privire la mântuirea şi viaţa veşnică sunt adevarate (1 Ioan 5:11-12, 20).

 

Invierea Domnului Christos din morți a dovedit

Impactul Său în mântuirea noastră (ceea ce a realizat EL)

 

Numai învierea trupească a Domnului Isus Christos ne poate da făgăduinţa mântuirii şi a vieții vesnice: «care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.» Sau «şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.» (Romani 4:25)

Expresii de genul “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.” (Ioan 3:16-18, 36) sunt construite pe temelia învierii Lui. Promisiunile cu privire la mântuire sunt valabile numai dacă El este Fiul lui Dumnezeu, care a înviat fizic din morţi, cum a promis.

Sau un alt veset și mai clar: ”Asta dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Domnul Isus, şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.» (Romani 10:9)


În cele din urmă, numai învierea trupească ne asigură propria noastră înviere viitoare corporală din mormânt (1 Corinteni 15:22-23; Ioan 14:19). Domnul Isus a murit, dar El a înviat - viaţa I-a fost redată pentru a da viaţă şi mântuire celor care cred în El, şi prin credinţa în El să fim găsiți justificați în ochii lui Dumnezeu. A fost ridicat la DREAPTA lui DUMNEZEU și mijlocește pentru noi!... (Rom 8:34)

Învierea este dovada că Isus a plătit pedeapsa pe deplin pentru păcatele noastre şi că Tatăl a acceptat sacrificiul Său, în numele nostru. Pe scurt, Isus a înviat pentru a demonstra întregii lumi că Tatăl a acceptat jertfa Lui pentru păcat şi că El poate OFERI acum mântuirea întreagii omeniri.

şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sînteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sînt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!“ 1 Corinteni 15:17-19

Aceasta este ceea ce Romani 4:25 declară. Ştim că nu poate exista nicio justificare, fără răscumpărare (Romani 3:24), prin urmare, învierea trupească a lui Hristos trebuie să fie validarea lui Dumnezeu (confirmare sau dovada), că preţul de răscumpărare (de plata a lui Hristos pentru păcat - 1 Corinteni 6:20) oferit pe cruce a fost acceptat de către Tatăl.

Cei care au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată.» (Ioan 5:28-29)

 

CONCLUZIA


Domnul Christos a trebuit să se ridice din morţi pentru a oferi lumii asigurarea că Tatăl a acceptat jertfa Sa pentru păcat. Fără învierea lui Christos din morţi şi fără întoarcerea la cer, ca Marele nostru Preot, nu ar exista nici o dovadă sau garanţie că suntem acceptați de Dumnezeu în ceruri.

Ap. Pavel spune: “şi Dumnezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa” (1 Cor. 6:14) și vom avea trupuri Slăvite ca şi El: “ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celalalt peste acesta, pentru ca ce este muritor să fie înghiţit de viaţă” ( 2 Corinteni 5:4), sau “El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului Slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Filipeni 3:21).

Dumnezeu a promis tuturor celor ce cred în înviera lui Cristos că le va da acelaşi trup Slăvit ca şi al Lui: ,,Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca EL, pentru că îl vom Vedea aşa cum este” 1 Ioan 3:2, deasemnea ,,şi a adus la lumina viaţa şi neputrezirea prin Evanghelie” (2 Tim.1:10).

 

Dragul meu cititor te întreb dacă ești convins că Dumnezeu este singurul care înviază morții : « Dumnezeu care inviază morții » (2 Corinteni 1 :9).

Știi tu că cei ce mor crezând în învierea Domnului Isus « vor învia nesupuși putrezirii » ? (1 Cor 15 :52). Iar cei ce vor învia împreună cu El vor și împărăți împreună cu Domnul Christos : «Ei au înviat și au împărățit cu Christos » (Apocalipsa 20 :4)

Învierea Domnului Cristos este: sigilul unei lucrări terminate (F.Ap.13:29-3); semnul unei victorii glorioase ( Ev. 2:14; Ef. 4:8) și siguranța învierii noastre (1 Cor. 15:20-22).

Mă rog ca Bunul Dumnezeu să te lumineze ca să crezi în învierea Domnului Christos și acest act îți va schimba destinul pentru totdeauna.

 

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos, Chicago