"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

DEȘTEPTARE DUPĂ GLASUL LUI DUMNEZEU PRIN SCRIPTURI ȘI DUPĂ IMNUL ROMÂNIEI

Deșteptare la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi, care descoperă generațiilor, zicând: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (2 Timotei 2, 16-17).

ROMÂNIA ESTE LA FEL ȚARA UNDE „CURGE LAPTE ȘI MIERE"!, ȘI CE DURERE PENTRU POPOR CĂ PLEACĂ MULȚI!

 

„Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos!" (1 Cor. 15, 57)

Pentru toate se cuvine să aducem mulțumire, în lumina în revelației Scripturii de mai sus, lui Dumnezeu în numele Fiului Să, Domnul și Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) și al nostru al tuturor, Marele, Dumnezeul și Mântuitor Hristos Iisus.

Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune" (Tit 2, 13-14)

 

Astfel, și la această zi de Aniversare a 100 de Ani, de la România Mare, Unirea Basarabiei cu România, în 27 Martie 1918, se cuvine să aducem mulțumire lui Dumnezeu, Care a dat biruința înaintașilor noștri la acea vreme istorică în numele Fiului Său, Mântuitorul nostru și al României Mari, Iisus Hristos. 

„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (In. 14, 6).

După revelația Scripturii de mai sus, aflăm că Iisus Hristos este singura Cale de ajungere la Dumnezeu Tatăl, zicând: „… Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6), de unde omul a cazut prin neascultarea primilor oameni. Omul și întreg neamul omenesc trebuie să ajungă la Tatăl prin Fiul, pentru că „… împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos” (1 Ioan 1, 3). Să realizăm, că nici o bucurie nu este mai mare în viață decât a găsi Calea care duce unde trebuie să ajungi. Ori, omul trebuie să ajungă la Dumnezeu Tatăl său cel Ceresc și Creatorul său.

publicate la Editura Andreiana, Sibiu, 2016, a Mitropoliei Ardealului

Ideea scrierii celor 4 cărți de mai jos, vine din nevoia salvării generațiilor de azi și din totdeauna, de la filozofiile rătăcitoare ale morții: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8). Ori, astăzi mai mult ca oricând filozofiile rătăcitoare și ideologiile politice vin să rătăcească și să pervertească generațiile de la căile morale ale adevărului dumnezeiesc și mântuitor.

Iar aceste cărți de mai jos, vin să salveze generațiile prin urmarea lui Hristos Iisus, Care este Calea care nu rătăcește, Adevărul ce nu înșeală și Viața care nu sfârșește niciodată, ci trece în viața veșnică, a Împărăției lui Dumnezeu, prin sufletul nemuritor al omului.

„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (In. 14, 6).

După revelația Scripturii de mai sus, aflăm că Iisus Hristos este singura Cale de ajungere la Dumnezeu Tatăl, zicând: „… Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6), de unde omul a cazut prin neascultarea primilor oameni. Omul și întreg neamul omenesc trebuie să ajungă la Tatăl prin Fiul, pentru că „… împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos” (1 Ioan 1, 3). Să realizăm, că nici o bucurie nu este mai mare în viață decât a găsi Calea care duce unde trebuie să ajungi. Ori, omul trebuie să ajungă la Dumnezeu Tatăl său cel Ceresc și Creatorul său. „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14), prin urmarea lui Hristos ca și Cale a vieții și a trăi în „…legea duhului vieţii în Hristos Iisus, (care) m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii” (Rom. 8, 2), și numai din această cauză „…nici o osândă nu este acum asupra celor ce sunt în Hristos Iisus” (Rom. 8, 1), cu viața lor.

Duhul Sfânt ne revelează prin Scriptura următoare, zicând: „Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (Ioan 20, 31), și astfel putem crede, că Iisus, Care este Fiului lui Dumnezeu este și: „Calea, Adevărul și Viața”(Ioan 14, 6), și odată cu aceasta să credem cuvintele Lui prin care zice că: „...Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6).

Astfel, fiecare om să se mântuiască, trebuie să se dăruiască prin credință, iubire și rugăciune lucrării Duhului Sfânt, ca să ajungă la Dumnezeu Tatăl prin Fiul, Care este Calea vieții. Aceasta pentru că omenirea a căzut sub moartea păcatelor, odată cu căderea primilor oameni prin neascultare (Geneză 2, 17), în revelarea Scripturii care zice: „De aceea, precum printr-un om (Adam și Eva) a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Rom. 5, 12).

„Atunci s-a atins iarăşi de mine acela care avea înfăţişarea Fiului Omului şi mi-a dat tărie” (Daniel 10, 18).

„Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” . „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 11. 14).


Nimic mai important la Sărbătoarea Crăciunului din anul 2014, ca prezentarea lui Iisus Hristos, Care S-a născut în staulul din Betleemul Iudeii, că este cu adveărat Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6) omenirii și a fiecărui om și familie, în această vreme la răscruce de drumuri în istorie la începutul secolului XXI, din cauza încălcării Legilor morale de către oameni și guvernele popoarelor. Iar salvarea omului este prin urmarea cu credință a lui Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42), ca și unica Cale de salvare din crize de tot felul, dezastre și războaie, în respectarea Legilor morale date de Dumnezeu.

"Iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau după El strigau, zicând: Osana Fiului lui David; Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus" (Matei 21, 9).

"Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată, Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei" (Zaharia 9, 9).

Duminică, 2 aprilie, (9 Nisan), anul 33 după Hristos

Aşa prezintă Scripturile de mai sus, la Praznicul Floriilor, Intrarea unică şi Triumfală în cetatea Ierusalimului, în prima zi a săptămânii, Duminica, a Celui ce este "Domn al domnilor şi Împărat al împăraţilor" (Apoc. 17, 14), Mesia, Hristos Iisus. El a intrat însoţit de ucenici şi de mulţimi, care mergeau înaintea Lui şi cei ce veneau după El, strigând şi cântând Osanale:

„Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte, şi trimiţând a ucis pe toţi pruncii care earu în Betleeem şi în toate hotarele, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi” (Matei 2,16).

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod a hotărât să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Matei 2,13).

La Naşterea lui Iisus au fost mari bucurii, în cer şi pe pământ, pentru că S-a Născut Cel făgăduit de Dumnezeu, Mesia, Hristos Iisus, ca Salvator şi Mântuitor al lumii întregi, şi au cântat împreună, cerul şi pământul, Imnul aşteptat prin secole de istorie: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”(Luca 2,12).

„Şi zicea (Iisus) către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie.” (Luca 9, 23)

„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.” (1 Cor. 1, 18)

„M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” (Gal. 2, 20)