"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

„Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce* a fost arătat în trup a fost dovedit** neprihănit în Duhul, a fost văzut† de îngeri, a fost propovăduit†† printre neamuri, a fost crezut*† în lume, a fost înălțat†* în slavă.” (1 Timotei 3:16).


DESPRE MIRACOLE
            
De când eram copil am fost fascinat de miracolul Crăciunului. Mai precis, de miracolele care au însoțit nașterea Mântuitorului, ca: îngerii ce s-au arătat păstorilor din Betleem, sau Steaua ce a apărut și mergea înaintea magilor. Cu anii, am înțeles că de fapt miracolele mai importante și mai profunde sunt altele. Vă invit să studiem împreună trei din cele mai importante miracole legate de nașterea Mântuitorului. Miracolul este un eveniment care este contrar legilor stabilite ale naturii. Mai jos redau definiții extrase din Dictionarul Explicit al limbii române:
MIRÁCOL s. n. 1. eveniment, întâmplare contrară legilor naturii, inexplicată rațional; minune. (<it. miracolo, lat. miraculum, fr. miracle)
MIRÁCOL ~e f. 1) Fenomen ieșit din comun; fapt supranatural; minune. 2) fig. Lucru cu calități extraordinare și imprevizibile, care provoacă admirație; minune. /<lat. miraculum, it. miracolo, fr. miracle[1]

MIRACOLUL ÎMPLINIRII PROFEȚIILOR
               
Personalitatea Domnului Isus domină narațiunea Bibliei, iar profețiile primei Sale veniri se găsesc în Vechiul Testament peste tot (adica în toate cărțile).
             
Un învățat, pe nume, J. Barton Payne, a găsit până la 574 de versete în Vechiul Testament care, cumva, indică sau descriu sau fac referire la Mesia care vine. Alfred Edersheim, marele istoric evreu, a găsit 456 de versete din Vechiul Testament referitoare la Mesia sau vremurile Sale. În mod conservator, Isus a împlinit cel puțin 300 de profeții în slujirea Sa pământească.
              
Este dificil de răspuns cu precizie câte profeții a îndeplinit Domnul Isus, deoarece unele sunt repetate de două ori. Apoi, sunt unele aluzii și referiri indirecte la slujirea lui Christos. De asemenea, sunt foarte multe prototipuri profetice. Un prototip este un simbol profetic: o persoană sau un lucru din Vechiul Testament care prefigurează o persoană sau o anume lucrare din Noul Testament îndeplinit de Domnul Isus. Deci, Isaia profețește: Domnul va oferi vești bune pentru cei cu inima zdrobită (Isaia 61:1).
           
Pentru creștini, o înțelegere deplină a Noului Testament este imposibilă fără a-l vedea ca împlinire a Vechiului Testament. La fel, o înțelegere deplină a Vechiului Testament depinde în mare parte de felul în care noi îl studiem. Aceste profeții sunt suficient de specifice încât probabilitatea matematică a lui Iisus de a îndeplini chiar și o mână dintre ele, să nu mai vorbim de toate, este uimitor de improbabilă - dacă nu imposibilă. Isus, Fiul lui Dumnezeu a ignorat orice probabilitate, și a împlinit una câte una. Au mai rămas câteva care vor fi împlinite la cea de a doua venire.
             
O promisiune a fost făcută cu mult timp în urmă, dezvăluită prin profeți și datând din căderea omenirii în Grădina Edenului. Se va naște un Mântuitor. El S-ar fi născut pentru a repara daunele pe care omenirea și le-a provocat din cauza păcatului care a intrat în lume prin Adam și Eva. El S-ar naște pentru a fi singura cale de mântuire!
              
Profeții au prezis că numele Lui va fi Emanuel „Dumnezeu cu noi” și El s-ar fi născut într-un mic oraș aproape obscur numit Betleem. Mesia lumii trebuia să vină la noi, născut dintr-o fecioară, pentru a salva omenirea de păcatul și despărțirea de Dumnezeu.
         
Mesia a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu mult înainte ca toate aceste lucruri să aibă loc, Dumnezeu a spus că se vor întâmpla; ne-au fost descoperite nouă și întregii creații că Dumnezeul nostru va fi alături de noi. Dumnezeu se arată întotdeauna credincios, deoarece Cuvântul Său este adevărat și prinde viață într-un mod foarte real. Așa cum a vorbit la început și ce a spus  s-a întâmplat, a luat ființă. El a vorbit inimilor profeților prin Cuvântul Său cel Sfânt pentru a începe să dezvăluie planul pe care El l-a pus la punct.
           
Deoarece Dumnezeu este suveran asupra viitorului, El singur este capabil să ofere o perspectivă profetică asupra viitorului. În primul rând, El a făcut acest lucru pentru poporul său din Vechiul Testament.
           
El le-a detaliat cine venea să-i mântuiască, cum va veni, unde va veni, când va veni și de ce va veni, astfel încât să anticipeze Întruparea Domnului și mântuirea adusă prin jertfa Sa omenirii.
          
După ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a profețit că Mesia (Isus) se va naște dintr-o femeie; nu face nicio referire la un tată. Această omisiune notabilă ne face să ne mirăm și să ne îndreptăm spre nașterea Sa din Fecioară. Această profeție a fost dată de Dumnezeu Însuși și a fost prima dată când s-a propovăduit Evanghelia: „Voi pune vrăjmășie între voi [Șarpele] și femeie și între descendenții voștri și descendenții ei; El îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.”
            
De la primele pagini ale Bibliei, Dumnezeu a început să-Și dezvăluie planul de a-l trimite pe Fiul Său în istoria omenirii pentru a salva păcătoșii. Ca un mugur care înflorește într-o floare, această revelație continuă să se desfășoare în Scriptură. Pe parcursul acestui studiu vom examina câteva dintre ele:
Timpul nașterii Sale (Daniel 8 și 9).
          
Cu ceva timp înainte de 500 î.Hr., profetul Daniel a proclamat că mult așteptatul Mesia al Israelului Își va începe slujirea publică la 483 de ani de la emiterea unui decret de restaurare și reconstruire a Ierusalimului (Să ştii dar, şi să înţelelgi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de şasezeci şi două de săptămâni, piețele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare. După aceste şasezeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui Domn care va veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaş, şi sfârșitul lui va fi ca printr’un potop; este hotărât că războiul va ţinea până la sfîrşit şi împreună cu el şi pustiirile.``Daniel 9: 25-26).
             
El a mai prezis că Mesia va fi „tăiat”, ucis și că acest eveniment va avea loc înainte de a doua distrugere a Ierusalimului. Documentația abundentă arată că aceste profeții s-au împlinit perfect în viața (și răstignirea) lui Isus Christos.
             
Decretul referitor la restaurarea Ierusalimului a fost emis de regele Persei, Artaxerxes, preotului evreu Ezra în 458 î.Hr., 483 de ani mai târziu a început slujirea lui Iisus Christos în Galileea. (Amintiți-vă că, din cauza modificărilor calendaristice, data începerii slujirii lui Christos este stabilită de majoritatea istoricilor în jurul anului 26 d.Hr.  De asemenea, rețineți că de la 1 î.Hr. până la 1 d.Hr. este doar un an.)  Răstignirea lui Isus a avut loc doar câțiva ani mai târziu, și aproximativ patru decenii mai târziu, în 70 d.Hr. a venit distrugerea Ierusalimului de către Tit.


Locul. Se va naște în Betleemul din Iudeea (Mica 5: 2).
   
În ceea ce privește locul de naștere al lui Isus, în aproximativ 700 î.Hr. Mica a profețit că Iisus se va naște în orașul Betleem, spunând: „Dar tu, o Betleem Efrata, care ești prea mică pentru a fi printre clanurile lui Iuda, de la tine vei ieși pentru eu unul care urmează să fie conducător în Israel, a cărui ieșire este din vremuri străvechi. ”
    
Această profeție s-a împlinit în Luca 2: 1-7. Cezar Augustus ceruse să se facă un recensământ, care cerea ca fiecare familie să se înregistreze în orașul natal. Tatăl adoptiv al lui Isus, Iosif, a trebuit astfel să se întoarcă la Betleem, deoarece era un descendent al familiei lui David. În providența lui Dumnezeu, acest recensământ a fost cerut cu sute de ani înainte.
        
Dumnezeu ne-a fost trimis îndeplinind promisiunile pe care profeția din Vechiul Testament le-ar fi spus. S-a născut în Betleem dintr-o fecioară numită Maria. Când intrăm în sezonul de Crăciun, ar trebui să avem un sentiment de venerație și venerație în modul în care Dumnezeu a împlinit totul conform Cuvântului Său. El își păstrează Cuvântul!
Va fi născut dintr-o fecioară. (Isaia 7:14)
În jurul anului 700 î.Hr. Isaia a profețit exact cum va veni Isus în istoria omenirii: „De aceea Domnul însuși îți va da un semn. Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi va chema numele Emanuel.”
         
Promisiunea că mama lui Iisus va fi o fecioară care a conceput printr-un miracol s-a împlinit. Mama lui Isus, Maria, a fost de fapt o tânără femeie evlavioasă și o fecioară castă care a conceput prin puterea miraculoasă a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
„Ea va naște un fiu și tu vei numi numele Lui Isus, pentru că El Își va salva poporul de păcatele lor”. Toate acestea au avut loc pentru a împlini ceea ce Domnul spusese de către profet: „Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și-i vor chema numele Emanuel” (care înseamnă, Dumnezeu cu noi). (Matei 1: 21-23; comparați Isaia 7:14)
MIRACOLUL ÎNTRUPĂRII
“Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl“ (Ioan 1:14 ).         
       
Versetul de mai sus conține una dintre cele mai importante şi profunde declarații ale Sfintei Scripturi cu privire la persoana Domnului Isus Christos şi la misiunea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu.     De fapt această declarație este parte din esența creștinismului: dacă sacrificiul de pe Golgota al Domnului Isus a fost finalul lucrării de mântuire, atunci întruparea Cuvântului a fost începutul ei  ...
            
Întruparea Fiului lui Dumnezeu este parte din vastul planul al Creatorului de a mântui lumea de păcat. Venirea Sa în lume a fost voluntară: “iată-mă, trimită-mă.”, a fost răspunsul Fiului la întrebarea Tatălui cine va merge pe pământ pentru a efectua lucrarea de răscumpărare. Întruparea dumnezeirii a constat în aceea că Fiul lui Dumnezeu:  “S-a dezbrăcat pe sine Însuși şi a luat un chip de rob, făcând-Se asemenea oamenilor.  La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:7).        
                 
1. Prin Nașterea din fecioară. Experimentat doar de Maria. Iosif a avut o luptă cu sine despre acest neobișnuit eveniment neașteptat. Da, întruparea Fiului lui Dumnezeu a fost cel mai mare miracol. Întruparea sau Cuvântul devenit trup. Cuvântul provine din latină și înseamnă „în trup”. Maria a spus îngerului: „Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” (Luca 1:34). De ce a fost necesară nașterea din fecioară? Unii spun că este doar o mitologie suplimentară abordată în „povestea” lui Isus. Permiteți-mi să vă arăt patru motive pentru care o naștere din fecioară a fost absolut necesară pentru Isus.

a. Nașterea din fecioară protejează divinitatea lui Christos. Dacă Isus ar fi fost născut dintr-un tată uman, Isus ar fi moștenit blestemul păcatului lui Adam. Romani 5:12 spune: „ De aceea, aşa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii, prin aceasta toţi au păcătuit.” Nașterea din fecioară protejează divinitatea lui Christos. Nu ar fi putut fi Dumnezeu dacă s-ar fi născut din Iosif.

b. Nașterea din fecioară păstrează umanitatea lui Christos. Dacă Isus ar fi scăpat de procesul nașterii, atunci nu am putea avea un Mare Preot care să ne înțeleagă. Evrei 4:15 spune: „Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de[a] slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască...” Faptul că Isus

S-a născut la fel ca tine și cu mine, și apoi El a trăit același tip de existență ca și noi, înseamnă că înțelegea tot prin ce noi trecem. Umanitatea lui este păstrată printr-o naștere din fecioară.

c. Nașterea din fecioară rezolvă problema blestemului lui Ieconia. Pentru ca Isus să fie Mesia, El trebuia să fie descendent al lui David (2 Samuel 7:16). În genealogia lui Matei despre Isus, găsim un rege pe nume Ieconia (Matei 1:11). Ieconia, cunoscut și sub numele de Iehochin, era atât de rău încât Dumnezeu i-a pus un blestem: „Aşa vorbește Domnul: ‘Scrieți pe omul acesta ca lipsit de* copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa lui, căci niciunul din urmaşii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie al lui David** şi să domnească peste Iuda.” (Ieremia 22:30). Iosif a fost un descendent al lui Ieconia. Dacă Iosif ar fi fost părintele biologic al lui Isus, atunci Isus ar fi moștenit blestemul lui Ieconia. Deoarece El nu a fost fiul biologic al lui Iosif, Isus a scăpat de blestem - dar pentru că era fiul legal al lui Iosif, El a moștenit dreptul de a guverna ca descendent al lui David. Doar Dumnezeu putea veni cu o soluție de genul acesta pentru a evita blestemul lui Ieconia.

d. Nașterea din fecioară împlinește profeția. Cu șapte sute de ani mai înainte, Dumnezeu a spus prin profetul Isaia că Mesia va fi născut dintr-o fecioară: „De aceea Însuși Stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu şi îi va pune numele Emanuel[a].”(Isaia 7:14). Nașterea lui Isus îndeplinește această profeție. Uită-te la răspunsul Mariei, la uluitorul anunț al lui Gabriel: „Iată, robă a Domnului; să-mi fie făcut după cuvântul tău ”(Luca 1:38). Cu alte cuvinte, Maria spunea: „Doamne, orice vrei să faci cu viața mea, fă-o. Sunt a ta.”
            
2. Prin Cuvântul ce s-a făcut trup (carne). Ce este carnea? Este natura umană. Pentru Iisus Christos, a însemnat a fi limitat la carne în timp, a părăsit timpul ceresc, eternitatea și a devenit pentru o vremea parte a creației. Duhul Sfânt a umbrit pe Maria cu “ puterea Celui Preaînalt “ și” pentru acest motiv copilul sfânt va fi chemat “Fiul lui Dumnezeu” ( Luca 1:35 ).
         
Singurul răspuns dat de Gabriel Mariei, atunci cînd ea a întrebat cum se va putea face așa ceva când era fecioară a fost, “nimic nu va fi imposibil cu Dumnezeu “ ( v. 37)
         
Elementul miraculos a fost în modul de concepere sau concepție a lui Christos în Maria. În mod clar, mesajul literal este că Isus a fost să fie născut din Maria, fără un tată uman (Matei 1:18-25 ). Din moment ce Isus a fost o persoană foarte specială - Emanuel, Dumnezeu cu noi, atunci el a avut o intrare foarte specială în această lume.
             
Dumnezeu Tatăl a rezolvat problema nevoilor noastre cele mai profunde, oferind o naștere din fecioară. Nașterea din fecioară oferă un caracter special acestui copil. Nașterea din fecioară este răspunsul lui Dumnezeu pentru om. Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu pe deplin și El este pe deplin om. El este un reprezentant perfect al cerului și un reprezentant ideal pentru om. El singur poate salva pentru că El singur este Dumnezeu. El este Dumnezeul mântuirii.
         
Acest copil, Dumnezeu în trup, este de aceeași persoană despre care Ioan vorbește în termeni teologici adânci, “La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.”
           
Dacă în fraza precedentă schimbăm pur și simplu cuvântul “Cuvântul “ prin “ Cristos” vom avea următoarea descoperire: “La început a fost Christos, iar Christos era cu Dumnezeu, și Christos a fost Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin Christos, și în afară de El, nimic nu a venit în ființă. În Christos era viața, și viața era lumina oamenilor” ( Ioan 1:1-4 ) .
          
Aceasta a fost convingerea bisericii primare, și al Apostolului Pavel care a afirmat: “El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea“ (Coloseni 1:15). Deși El a fost născut în lume, în timp și spațiu, El a existat din veșnicie în natura Sa divină. Scriitorul cărții Evrei ne amintește, “ El a fost același ieri, azi și în veci “ (Evrei 13:8).
              
Iar, Apostolul Pavel ne spune: “Pentru că prin El toate lucrurile au fost create, care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri sau domnii, fie conducători sau autorități, toate lucrurile au fost create prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, și în El toate lucrurile dețin împreună. El este, de asemenea, capul trupului, al Bisericii, El este începutul, cel întâi născut din morți, așa că El Însuși va veni să aibă primul loc în tot ceea ce. Pentru aceasta a fost buna plăcere a Tatălui pentru toată plinătatea să locuiască în El “ (Coloseni 1:16-19).
        
În versetul următor apostolul Pavel ne spune de ce a venit Isus: “şi să împace totul* cu Sine** prin El, atât† ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.” (Coloseni 1:20 ) . Mister de mister, un miracol. El a fost născut ca să moară, în scopul de a aduce reconciliere între omul păcătos și un Dumnezeu sfânt.


MIRACOLUL IDENTIFICĂRII CU NOI PRIN A LOCUI PRINTRE NOI
              
Prin căderea lui Adam, omul nu numai că s-a îndepărtat de Dumnezeu dar s-a şi înstrăinat. Se stinsese adevărată comunicare şi părtășie cu Creatorul.  Acea dulce părtășie din Grădină nu mai exista de mult… Fiul lui Dumnezeu a venit ca să “re-lege” ce era rupt de atâta timp: părtășia cu Dumnezeu Tatăl:  “Şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl“.     
           
Ideea pre - existenței lui Christos este, de asemenea, preluată de către Apostolul Pavel în 2 Corinteni 8:9 ; Filipeni 2:6 ; Coloseni 1:17, și în Evrei 1:2.
           
Ioan ne duce înapoi înainte la Geneza 1:1, “La început Dumnezeu“.  La timpul de dinainte de timp. El ne transferă în eternitate și ne spune, “La început a fost Cuvântul .” El nu se referă la originea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu a avut nici o origine. El a existat veșnic. Isus a vorbit despre propria Sa existență atemporală în Ioan 8:58, “Adevărat, adevărat , vă spun că , înainte de a fi fost Avraam, Eu sunt.“ “Toate lucrurile au fost făcute prin El, și fără El nimic nu a intrat în ființă “ ( v. 3 )
            
Aceasta a fost de fapt Miracolul Sfintei Treimi- Taina lui Dumnezeu CU NOI. Acest mare adevăr a lui Dumnezeu vine să arate ceva ce Dumnezeu a ținut secret (în taină), până în momentul în care a ales să-l dezvăluie. Dumnezeu a păstrat acest mister un secret de-a lungul secolelor până în momentul când El a ales să Se descopere .
        
Îngerul Gavril îi spusese lui Iosif despre copilul ce se va naște din Maria că va fi chemat - “EMANUEL”, adică Dumnezeu este cu noi”. Conjuncția “cu” denotă conexiune, relație. Iar expresia “a locuit printre noi” s-ar traduce corect în felul următor “şi-a făcut cortul printre oameni”, printre noi muritorii, El Nemuritorul.          
             
Şi într-adevăr, evangheliștii ne scriu că a Isus Domnul fost atât de aproape de ființele umane încât femeia cu scurgerea de sânge l-a atins, Maria i-a putut spăla şi șterge picioarele, iar orbului i-a putut să-i pună tina, şi a fost atât de aproape încât soldații l-au putut scuipa şi pălmui...           

             
Identificarea cu noi (și-a făcut locuința printre noi). „Fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și Îl vor numi Emanuel ”- ceea ce înseamnă„ Dumnezeu cu noi ”. ” Matei 1:23, NVI.
          
Însemnând „a corturuit printre noi” Timp de 33 de ani Isus Christos Și-a făcut cortul printre noi. Cuvântul „a locuit” înseamnă să-și ridice cortul și este ideea că El a venit cu adevărat să trăiască cu noi. S-a redus pe Sine însuși pentru a deveni o parte a sistemului nostru, o parte a culturii noastre, o parte a lumii noastre, o parte a ceea ce suntem. El a fost unul dintre noi.

 

PRIN SUBSTITUIRE (ÎN LOCUL NOSTRU).

Miracolul în reconciliere cu Dumnezeu. Prin urmare, vom întâlni un alt mister, alt miracol. Dumnezeu a devenit trup ca să rezolve problema păcatului nostru. Dumnezeu - om a venit să moară și să sufere pentru noi pe acest pământ. Noi am fost cei care eram morți în greșelile și păcatele noastre. Noi am fost cei care aveam nevoie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dumnezeu a luat inițiativa de a ajunge până la noi și să se ocupe de problema păcatului nostru. Dumnezeu a devenit trup și a locuit cu omul păcătos în scopul de a-l împaca cu Sine.
          
Miracolul neprihănirii atribuită “ El a făcut ce n-a cunoscut nici un păcat, să fie păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El “ ( 2 Corinteni 5:21 ). Ceea ce Christos a suferit și realizat în lucrarea Sa de economisire pe cruce a fost pus în contul nostru. Ce Fiul fără păcat al lui Dumnezeu , Isus Christos a suferit a fost echivalent cu suferințele veșnică a omului păcătos. Pentru că El era Dumnezeu - om , “De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El , pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei “ ( Evrei 7:25 ).
           
Dumnezeu Își atribuie dreptatea Lui ca un cadou pentru cel credincios. Neprihănirea imputată este un fel al lui Dumnezeu de dreptate și este pe deplin compatibilă cu caracterul Său sfânt. Este “o neprihănire a lui Dumnezeu “ - nu a omului, nu a mea. În Dumnezeu își are originea, și El o oferă cui vrea.  “Chiar și neprihănirea lui Dumnezeu prin credință în Isus Christos, pentru toți cei care cred ... sunt socotiți neprihăniți, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Christos Isus“ (v. 22 , 24) .
           
Singura neprihănire care satisface cerințele sfinte ale lui Dumnezeu este neprihănirea imputată. Aceasta este “ neprihănirea lui Dumnezeu prin credință în Isus Christos, pentru toți cei care cred . “ Acesta este “ sunt socotiți neprihăniți, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Christos Isus “ (v. 24) .
             
Tot ceea ce face Dumnezeu în relație cu păcătos se bazează pe sacrificiul ispășitor al lui Isus Christos . Furia, mânia împotriva păcatului și a păcătosului a fost îndeplinită,  a fost potolită prin lucrarea terminata a lui Christos. Prin urmare, El poate acum reconcilia astfel omul cu Sine. Pavel a declarat că acesta a fost un mister . 1 Timotei 3:16 înregistrează o mărturisire comună în biserica primare . Aceasta este “ taina evlaviei . “
            
El care a fost descoperit în trup, a fost justificat în Duhul, văzut de îngeri, predicat între națiuni, a fost crezut în lume, și apoi luat în glorie. Cât de mare este taina mântuirii noastre! Dumnezeu a binevoit să devină om, S-a făcut Înlocuitorul nostru, și a murit în locul nostru. El este Dumnezeu și, prin urmare, o poate face. Cel veșnic a fost născut în timp, deși veșnic cu Dumnezeu, El Însuși a locuit cu omul păcătos, și a murit pe cruce pentru a reconcilia omul cu Sine .
 
Numai sângele lui Dumnezeu poate spăla păcatul (Fapte 20:28 ). “ unirea celor două naturi ale lui Christos este atât de completă încât sângele lui devine sângele lui Dumnezeu “, scrie LS Chafer. Iar traducea Phillips, “Christos este expresia vizibilă a Dumnezeului invizibil.” Apostolul Pavel scrie: “ (Căci în El* locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin* în El, care** este Capul oricărei domnii† şi stăpâniri (Coloseni 2:9-10). Isus Christos are în Sine toată plinătatea Dumnezeirii.
      
În încheierea acestui studiu, doresc să mulțumim din adâncul sufletului nostru pentru aceste extraordinare miracole dumnezeiești pregătite și ținute ascunse până la data planificată de El. Dacă până acum, nu ai crezut și nu ai avut parte de mântuirea pentru care de fapt a părăsit gloria cerească, te îndemn să o faci chiar acum. Bunul Dumnezeu să te ajute la aceasta.

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago