"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Interogarea lui Iisus din partea lui Pilat.

Atunci Pilat a intrat în pretoriul de judecată şi a chemat pe Iisus şi L-a întrebat: “Tu eşti regele Iudeilor? Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? Pilat a răspuns: Nu cumva sunt eu Iudeu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat Iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. Deci I-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu Împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt Împărat. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? şi zicând aceasta, a ieşit iarăşi la Iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină” (Ioan 18,33-38).


Da, Iisus Hristos este Împăratul împăraţilor, şi Domnul domnilor (cf. 1Tim. 6,15), şi El spre aceasta S-a născut, dar Împărăţia Lui, veşnică, nu este din lumea aceasta a păcatului. Iar întrebarea lui Pilat: “Ce este adevărul?”, exprimă exact starea în care se găsea omenirea de atunci, de a nu şti ce este adevărul! Iată răspunsul pe care Iisus la dat cu o altă împrejurare mulţimilor despre adevăr, zicând: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”(Ioan 14,6). Da, Iisus este Calea care nu rătăceşte, Adevărul care nu înşeală şi Viaţa care nu sfârşeşte niciodată.

Aşadar, din această interogare Pilat la găsit pe Iisus nevinovat şi a căutat să-L elibereze, dar nu putea pentru că ei strigau să le elibereze pe Baraba şi pe Iisus să-L răstignească (cf. Marcu 15,6-13). În continuare Evanghelistul Luca ne descrie un amănunt important despre trimiterea lui Iisus, pentru că era din Galileia, la Irod care era stăpânul Galileii şi se găsea de Paşti în Ierusalim (cf. Luca 23,3-7).

Iisus tăcea la învinuirile ce I se aduceau.


“Şi la învinuirile aduse Lui de către arhiereii şi bătrâni, nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? şi nu răpunzi i-a răspuns lui nici un cuvânt, încât diregătorul se mira foarte”(Matei 27,12-14). Da, Domnul Iisus în înţelepciunea Sa a cunoscut minţile, gândurile şi inimile tuturor şi a prevăzut că nu are rost să le răspundă, ci mai degrabă să-i lase să facă ceea ce au de făcut, cum i-a zis lui Iuda: “Ceea ce faci, fă mai curând” (cf. Ioan 13,27), şi Domnul a lăsat să primească de la ei mai departe suferinţa şi batjocura pentru mântuirea lumii de păcat.

La fel Iisus nu a răspuns nici la judecata Sinedriului, după cum ne descoperă Scriptura, zicând: “Şi sculându-se, arhiereul I-a zis: Nu răpsunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? Dar Iisus tăcea…”(Matei 26,62-63). Evanghelistul Luca consemnează că la întrebarea: Dacă El este Hristosul?, Domnul le-a zis: “Dacă vă voi spune, nu veţi crede. Iar dacă vă întreb, nu-Mi veţi răspunde. De acum însă Fiul Omului va şedea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu. Iar ei eu zis toţi:Aşadar, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu? şi El a zis către ei: Voi ziceţi că Eu sunt. şi ei au zis: Ce ne mai trebuie mărturii, căci noi înşine am auzit din gura Lui”(Luca 22,67-71). Sinedrişti, în diabolica lor gândire de a-L omorâ pe Iisus, au speculat şi au răstălmăcit şi de data aceasta vorbirea lui Iisus ca să-L acuze. Iubirea Mântuitorului pentru mântuirea omenirii era neasemuit de mare, care depăşea şi lumina peste întunecimea lor. Îţi mulţumim, Iisuse, Doamne. Iartă-ne.

Interogarea lui Iisus de către Irod Antipa.

Tetrarhul Galileii, Irod Antipa, era cel ce tăiase şi capul Sf. Ioan Botezătorul (cf. Matei 14,1-12), care acum la interogat şi el pe Iisus, întrebându-L: “Iar Irod văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L cunoască, pentru că auzise despre El, şi nădăjduia să vadă vreo minune săvârşită de El: şi L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a răspuns nimic. Iar Irod, împreună cu ostaşii săi, batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare şi L-au trimis iarăşi la Pilat. şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în duşmănie între ei”(Luca 23,8-12).

Vulpoiul de Irod, cum era numit, şi criminalul lui Ioan Botezătorul, a fost măgulit de Pilat trimiţându-L pe Iisus şi la el şi aşa aflăm că s-au împăcat duşmanii, dar Domnul Iisus nu a răspuns la interogarea lui, la nici un cuvânt, nu a văzut nici o minune şi nici nu L-a auzit nici măcar vorbind pe Iisus. In continuare Irod a făcut ceea ce era nedemn de un rege şi ostaşii lui “batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare şi L-au trimis iarăşi la Pilat” pe Iisus. A aruncat şi o mantie albă pe Domnul Iisus pentru că S-a numit pe Sine rege, dar mantia fiind albă şi strălucitoare simboliza şi ea, fără să-şi dea el seama, nevinovăţia lui Iisus.

Iisus din nou la Pilat. Prin urmare, Pilat şi-a luat iarăsi exercitarea puterii de judecată căutând să-L elibereze pe Iisus, după cum vorbesc Scripturile, zicând: “Iar Pilat chemând arhiereii şi căpeteniile şi poporul, A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul Acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o vină nu am găsit în acest Om, din cele pentru care L-aţi pârât. şi nici Irod n-a găsit, căci L-au trimis iarăşi la noi. şi iată El, nu a săvârşit nimic vrednic de moarte. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.”(Luca 23,13-16).

Visul soţiei lui Pilat.

“Pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, soţia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului aceluia, că mult am suferit azi, în vis, pentru El”(Matei 27,19). Acesta a fost mesajul cutremurător pe care la primit Pilat din partea soţiei sale, în timp ce era în scaunul de judecată pentru Iisus: “Nimic să nu-I faci Dreptului aceluia, că mult am suferit azi - în vis - pentru El”. Ne imaginăm ce efect tulburător a produs acest mesaj în mintea şi inima lui Pilat când se găsea pe scaunul de Judecată a lui Iisus, iar arhiereii şi bătrânii înduplecau mulţimea să-l ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă (cf. Matei 27,20).

Prin acest vis a soţiei lui Pilat, putem vedea cum Dumnezeu a căutat să prevină pe Pilat de la păcatul condamnării la răstignire a lui Iisus cum cereau iudeii. În Sf. Scriptură găsim multe persoane care au fost înştinţate de Dumnezeu în vis: ce să facă, sau de ce să se ferească, să nu li se întâmple un rău. Cei care au ascultat au fost salvaţi, precum ştim, iar cei ce nu au ascultat nu au putut fi salvaţi, aşa cum nu a putut fi salvat Pilat pentru că nu a ascultat. El a căutat însă să-L elibereze pe Iisus, dar s-a pierdut când i-au zis: că dacă Îl eliberezi pe Acesta nu eşti prieten Cezarului, gândindu-se că Cezarul Tiberiu auzind îl va destitui din funcţie, şi aşa L-a dat pe Iisus Iudeilor să-L răstignească precum au cerut. Ceea ce înseamnă că pentru procuratorul roman Ponţiu Pilat poziţia şi onorurile lui erau mai presus decât Justiţia şi Adevărul.

Pe cine să vă eliberez? Pe Acesta sau pe Baraba?

“Ci este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. Voiţi să vă eliberez pe regele Iudeilor? Deci au strigat iarăşi, zicând: Nu pe Acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar! (Ioan 18,39-40)

Această şansă pe care a luat-o Pilat de a-L elibera pe Iisus, în locul unui vinovat din închisoare, după cum aveau iudei obiceiul la Paşti îl consemnează toţi Evanghelişti (cf. Matei 27,15-21; Marcu 15,6-15)
 “Si trebuia, la Praznic, să le elibereze un vinovat. Dar ei cu toţi, au strigat, zicând: Ia-L pe Acesta şi eliberează-ne pe Baraba, Care era aruncat în temniţă pentru o răscoală făcută în cetate şi pentru omor. şi iarăşi le-a vorbit Pilat, voind să le elibereze pe Iisus. Dar ei strigau zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Iar el a zis a treia oară către ei: Ce rău a săvârşit Acesta? Nici o vină de moarte nu am aflat întru El. Deci pedepsindu-L Îl voi elibera”(Luca 23,17-22).

Sansa luată de Pilat de a-L elibera pe Iisus în locul lui Baraba a eşuat, pentru că: “Arhiereii şi bătrânii au înduplecat mulţimea ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă. Iar diregătorul (Pilat), răspunzând le-a zis: Pe cine din cei doi, voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba!”(Matei 27,20-21). “…Iar Baraba era tâlhar!”(Ioan 18,40), şi pentru că Pilat s-a pierdut la strigătele mulţimii, a uitat de puterea şi datoria de respectarea Justiţiei şi s-a gândit să nu-şi piardă poziţia, pentru că i-au strigat: “Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten Cezarului”(cf. Ioan 19,12). Aşa se întâmplă cu mulţi judecători în istorie.
Iată, cum mulţimea de oameni poate fi manevrată în istorie, prin instigarea şi seducerea din partea liderilor, cum a fost mulţimea din vremea lui Iisus, care a cerut pe Baraba să-l elibereze, deşi Baraba era un tâlhar! Iar pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să-L răstignească!!!

Ce voi face cu Iisus?

“Si Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Toţi au răpuns: Să fie răstingnit!”(Matei 27,22). Pilat i-a întrebat de trei ori: Ce rău a săvârşit Iisus, că el nu găseşte nici o vină de moarte în El?, ca să-L răstignească cum strigau ei (cf. Luca 23,22-23). Dar arhiereii, bătrânii şi mulţimea instigată de ei mai tare strigau: Răstigneşte-L (cf. Marcu 15,14). In continuarea să vedem relatarea Evanghelistul Matei, care a consemnat următoarele: “şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştrii!”(Matei 27,24-25).

Procuratorul roman Pilat, a mărturisit de multe ori, în faţa mulţimii, nevinovăţia lui Iisus şi şi-a spălat mâinile cu apă în faţa poporului, mărturisind: că este nevinovat de Sângele Dreptului Iisus, dar tot vinovat a rămas în istorie, pentru că a dat să fie Răstignit şi omorât o Persoană nevinovată, ceea ce era contra legilor romane! In cazul de faţă Persoana era: Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului Iisus Hristos, care prin aprobarea lui Pilat a fost dat să fie răstignit!!!

(VA URMA)