"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 Eu ştiu că mari sînt fărădelegile voastre şi grele păcatele voastre, ca unii care asupriţi pe cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei săraci la porţile cetăţii.” (Amos 5,12) .  „Fărădelegile voastre au schimbat aceasta şi păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi.” (Ieremia 5,25) „De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu, în mânia Mea, voi slobozi furtună mare, ploaie potopitoare voi vărsa în urgia Mea şi în mânia Mea va cădea grindină pustiitoare” (Iezechil 13,13)  
„Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari din cer vor fi.”(Luca 21,11).
 
„Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.”(Rom. 6,23).
           
”Fărădelegile noastre sunt multe înaintea Ta (Doamne) şi fărădelegile noastre sunt cu noi, şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; ne cunoaştem nelegiuirile noastre”(Isaia 59,12).
           

„Şi acum, zice Domnul: întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns şi cu tânguire, ...Între tindă şi Altar să plângă preoţii, slujitorii Domnului, şi să zică: Milostiveşte-te, Doamne, către poporul tău, ...”(Ioil 1,12-17)
 
„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.” (2Cronici 7,14).
 
În vremurile din urmă a fărădelegilor:„Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strîmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor” (Luca 21,25).
            
In soare şi-a pus locaşul Său; şi El este ca un mire ce iese din cămara sa. De la marginea cerului ieşirea Lui, şi oprirea Lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura Lui” (Psalm 18,5-7).
 
„Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc, şi stâlpi din fum; Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşătoare a Domnului. Şi oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, ...”(Ioil 3,3-5).
   
Pentru a crede, iată, ce Mesaj trimite Dumnezeu prin Ieremia proorocul popoarelor de azi, ca în trecut, prin Sciptura care zice: „De aceea, vorbeşte acum oamenilor, ..., şi locuitorilor, ..., şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul: Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele şi faptele!”(Ieremia 18,11).
 
În plină vreme a dezastrelor din Univers, am crezut potrivit, să aduc revelaţiile Biblice, din partea lui Dumnezeu, care vin să ne prezinte cu adevărat
cauzele care duc mereu în ultimi anii, la un număr de dezastre atât de mari încât nu a cunoscut istoria până în prezent. Precum vedem, prin Sf. Scripturi, de mai sus, Dumnezeu vorbeşte popoarelor, generaţiilor din toate vremurile, căci cauza dezastrelor din Univers sunt urmarea păcatelor, de tot felul, săvârşite de oameni de la o margine a pământului la cealaltă.


Notaţi, vă rog, în Agenda zilnică aceste Scripturi, de mai sus, ce poartă Mesagele lui Dumnezeu către oameni şi poapoare, fiind ca o Busolă orientatoare în viaţă, spre ascultarea de Dumnezeu, şi Nu de filosofia întunecată a oamenilor necredinţei şi păcatului, până Nu este prea târziu! Te fericesc, stimate cititorule, de pe acum, dacă vei lua pentru tine ca Busolă în viaţă Biblia sau Sf. Scripturi, căci nu vei rătăci niciodată, că Domnul Dumnezeu îţi va descoperi şi îţi va arăta calea pe care să mergi în zilele vieţii tale (cf. Psalm 142,8). Şi acum, hai te rog, stimate cititorule, la drum prin comorile vieţii pline de  lumină a Sf. Scripturi, în care vorbeşte cu iubire Dumnezeu.


În prima Scriptură, Dumnezeu ne descoperă că El cunoaşte cât de mari sunt fărădelegile oamenilor, zicând:
Că Eu ştiu că mari sînt fărădelegile voastre şi grele păcatele voastre, ca unii care asupriţi pe cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei săraci la porţile cetăţii.”(Amos 5,12).

Nelegiurile oamenilor aduc despărţire între ei şi Dumnezeu, după Scriptura care zice:
„Că nelegiuirile voastre au pus despărţire intre voi şi Dumnezeul vostru şi păcatele voastre L-au făcut să-Şi ascundă faţa ca să nu vă audă” (Isaia 59,2). Iar în nelegiuiri nu se poate sluji lui Dumnezeu, care este Sfânt, după cum ni se descoperă, zicând: „Şi a zis Iosua poporului: "Nu veţi putea să slujiţi Domnului Dumnezeu, căci El este Dumnezeu sfânt, Dumnezeu zelos şi nu va răbda nelegiuirile  voastre, nici păcatele voastre” Iosua Navi 24,19).

Vremurile de binecuvântare de la Dumnezeu le-au schimbat oamenii, în vremuri de necredinţă şi fărădelegi prin  depărtarea de la Credinţa în Dumnezeu, după Scriptura care zice:
„Fărădelegile voastre au schimbat aceasta şi păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi” (Ieremia 5,25)

Iar pentru că Dumnezeu este mult-milostiv, cum zice: „Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi adevărat”(Psalm 85,14), caută să trezească popoarele
din fărădelegile lor şi să le întoarcă la Credinţă, cercetându-le, astfel: „De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu, în mânia Mea, voi slobozi furtună mare, ploaie potopitoare voi vărsa în urgia Mea şi în mânia Mea va cădea grindină pustiitoare”(Iezechil 13,13).

Exact furtuni, ploi potopitoare şi grindină pustiitoare a dat Dumnezeu pentru trezirea oamenilor, şi mai mult, cutremure şi altele, după cum zice:
„Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari din cer vor fi.”(Luca 21,11). De ce? Din cauza vieţii oamenilor de azi care trăiesc în păcate, fărădelegi, nelegiuri de tot felul, în imoralitate, aducând boli nenumărate care aduc moartea oamenilor şi a copiilor nevinovaţi. Iar când calamnităţile naturale se întâmplă şi oamenii mor, ştiinţa a învăţat pe om să zică: „mama naturii” a adus acestea! Și iată, aşa, se poate vedea: Câtă pervertire de la adevăr, câtă întunecime şi câtă lipsă de înţelepciune!


Aceasta îmi aminteşte, de ce zicea Dumnezeu înainte de potopul lui Noe, despre viaţa oamenilor de atunci, prin Scripturile care prezintă, astfel:
„Dar Domnul Dumnezeu a zis: Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup....Văzând însă Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele. I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că  l-a făcut pe om pe pământ. Şi a zis Domnu: Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi dela târâtoare până la păsările cerului, ... Noe însă a aflat har înaintea lui Dumnezeu...Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului său şi mergea pe calea Domnului...Şi i s-au născut lui Noe trei fii: Sem, Hem şi Iafet. Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ.


Atunci a zis Domul Dumnezeu către Noe: Sosi-ta înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, ... Tu însă fă-ţi o
Corabie de lemn de salcâm...Şi Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ..., şi tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta, şi femeiile fiilor tăi. Să intre în corabie din toate animalele,..., parte bărbătească şi parte femeiască,..., Din toate soiurile de păsări, ca să rămână în viaţă împreună cu tine. Iar tu ia cu tine din tot felul de mâncare, ..., pentru tine şi pentru acelea. Şi a început Noe lucru şi precum îi poruncise Domnul Dumnezeu aşa a făcut”(Facere 6,1-22).


După aceea a zis domnul Dumnezeu lui Noe: Intră în Corabie tu şi toată casa ta,.., Căci peste şapte zile Eu voi vărsa ploaie pe pământ,..., Iar după şapte zile au venit asupra pământului apele potopului. În anul şase sute al vieţii lui Noe,..., şi a ploat pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi..., şi aşa s-a stins toată fiinţa care se afla pe pământ, ..., şi a rămas numai Noe şi era cu el în Corabie
” (Facere 7,1-23).


Iar Mântuitorul Hristos când a prezentat sfârşitul lumii, şi venirea Sa cea de a 2-a, spre a putea mintea omului să înţeleagă, a asemănat-o cu vremea lui Noe, când a zis: „Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potot, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în coabie, şi nu au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului... Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru” (Matei 24,37-42).


Stimate cititorule, aceste relatări de adevăruri Biblice prin care ne vorbeşte Dumnezeu, despre ce s-a întâlmplat cu înaintaşii noştrii care nu
au vrut să umble în căile Domnului, nu sunt poveşti! Populaţia globului pământesc de atunci a fost mare şi a apus pentru totdeauna. Nici cei de atunci nu au crezut, ca cei de azi, ce se va întâpla. Numai Noe a crezut şi astfel a fost salvat în Corabia mântuirii împreună cu toate cele menţionate. Hai, să credem, şi noi ca Noe, şi să intrăm în Corabia salvării din vremea noastră, ce este pregătită de Hristos Mântuitorul, şi care este Biserica Lui, pe care nici porţile iadului nu o vor putea birui (cf. Matei 16,18),  şi vom fi salvaţi. Este ziua de Luni, din Iulie 28,08, în jurul orei 11, 55 AM, după Slujba de sfinţire a unei case mari la o familie credincioasă, când am primit vestea cumtremurului din Los Angeles, de 5,8! Tot în aceste zile lucrez şi la Articolul de faţă, căutând în Biblie Scripturile care vorbesc despre Dezastrele din Univers în urma păcatelor.Ceva din înţelepciunea omenească.


În anul 2007, oamenii de ştiinţă au dat decizia că „încălzirea globală” se datorează fenomenelor din natură provocate de om. Anul acesta, 31,000 de oameni de ştiinţă resping afirmaţiile susţinătorilor „încălzirii globale˝! Despre ce este vorba? Anul trecut a venit ca un val din partea oamenilor de ştiinţă, în frunte cu Dl. Al Gore, fostul vicepreşedinte al USA, că „încălzirea globală” se datorează diferitelor cauze care se petrec în Univers. Indată, am scris un Articol „Încălzirea Globală şi Păcatul Popoarelor”, în care am dat răspunsul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, că „încălzirea globală” se
datorează păcatelor şi fărădelegilor oamenilor, nu cauzelor prezentate de ştiinţă. Sigur că, am avut de răspuns la multe întrebări după aceea. Dar iată că  anul acesta în Ziarul „Romanian Tribune”, Nr.11, din Mai 30, 2008, Chicago, apar peste 31.000 de oameni de ştiinţă din SUA - incluzând aproximativ 9.000 de doctori din diferite domenii, precum ştiinţele atmosferice, climatologice, ştiinţele pământului, ale mediului înconjurător şi o serie de alte specialităţi - au semnat o petiţie de respingere a ipotezei „încălzirii globale” care susţine că efectul de seră produs de om distruge clima pământului.”


În concluzie, ce să mai creadă masele de la oamenii de ştiinţă, care anul acesta aduc o concluzie în urma cercetărilor asupra unui fenomen, iar anul viitor aduc altă concluzie, asupra aceluiaşi fenomen care se întâmplă. Potrivit în speţa cu „încălzirea globală” este să aduc răspunsul marelui
Demostene, care a zis: „Adevărul NU este întotdeauna acelaşi lucru cu propria-ţi părere”. Iar dânşii o să zică că, la ei nu a fost numai o părere, ci o cercetare, în cazul acesta cu atât mai mult. Iar adevăratul răspuns marilor oameni de ştiinţă este al Scripturi, prin care vorbeşte însăşi Iisus, zicând: „Vă rătăciţi necunoscând Scripturile, şi nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22,29)


După aceste prezentări introductive, să intrăm în tratarea temei, aducând, mai întâi în actualitate câteva din Dezastrele întâmplate în Univers, pentru a ne putea da seama mai bine, în ce situaţie a adus necredinţa, fărădelegile şi păcatele oamenilor casa de locuit a popoarelor - Universul - creat şi binecuvântat de Dumnezeu.Din Dezastrele în Univers în secolul XX şi XXI.


In Duminica din 25.Noiembrie.2007, organizatia de caritate britanică Oxfam a lansat concluziile unui studiu al dezastrelor din ultimii douăzeci de ani. Studiul Oxfam a fost bazat pe datele transmise de Crucea Roşie Internaţională şi Universitatea Louvain din Belgia. Astfel, în anul
1980 pământul a fost lovit de 120 de dezastre naturale semnificative, ajungând în anul 2007 la numărul de peste 500 pe an, dezastre cu efecte semnuficative! Cred că  numărul de peste 500 de dezastre pe an trebuie să dea de gândit omenirii!


Anul 2007,
a fost lovit de dezastre în toate părţile globului afectând în primele 10 luni peste 250 de milioane de oameni, a declarat Oxfam director, Barabra Stocking. Şi a adăugat: „Ne aşteptăm la dezastre din ce în ce mai multe şi  cu pericole semnificative”!.


Dacă între anii
1985 şi 1994, dezastrele naturale din Univers au afectat în jur de 174 milioane de oameni anual, între anii 1995 şi 2004 au fost afectaţi peste 240 milioane de oameni. Când s-au luat în calcule dezastrele lumii s-a ţinut cont şi de cutremurele de pământ, precum şi dereglări ale atmosferei, necazuri pe pământ.


Miercuri, 7.Mai.2008
, Societatea Naţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie la Bucureşti, a publicat un raport al dezastrelor, în care printre altele se specifică anul 2007 cu o creştere a dezastrelor naturale cu 60 la sută faţă de 2006. Două sute unu milioane de persoane sau o persoană din 33 de pământeni au fost afectate de dezastre naturale în anul 2007!


Iar Ciclonul Nargis, care a lovit Birmania, pe data de 3.Mai.2008,
şi cutremurul din data de 12.Mai.2008, magnitudinea de 7,8 pe scara Ritcher, din provincia Sishuan din sud-vestul Chinei, a dat de gândit la toţi oameni care privesc la ce se întâmplă în Univers.


Iar privind în istoria lumii, de la potopul lui Noe încoace, găsim mari dezastre în Univers, dar frecvenţa lor a depăşit mult numărul normal în secolele XX şi XXI ca urmare a păcatelor şi a fărădelegilor oamenilor din toate popoarele lumii. Să vedem statisticile ce vorbesc.Cutremure de pământ.


Mai întâi să lăsăm să ne vorbească Sf. Scriptură, din prezentarea Mântuitorului Hristos Iisus, Însuşi, care n
e-a prevenit, zicând: „Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer” (Luca 21, 11); „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Pe pământ va fi strâmtoare între neamuri, ...” (Luca 21,25).


În 2008.
Mai 12 - Sishuam, China - peste 40.100 morţi, peste 250.000 răniţi şi milioane de oameni afectaţi în mod direct! Au fost măcelărite peste 2,5 milioane de animale domestice, cele mai multe păsări de casă. Peste 30,000 de hectare vegetale şi grâu, peste 100,000 hectare de orez au fost afectate!


In 2007
,  August - Peru - peste 1,540 morţi şi răniţi. În 2006, Mai - Insula Java, Indonezia - peste 5,700 victime. 2005, Octombrie 5 - Kashmir, Pakistan - peste 80,000 morţi şi peste 3 milioane fără adăpost. 2004, Decembrie 26, - Insula Sumatra, oceanul Indian - cel mai mare Tsunami înregistrat în istorie - între 225,000 şi 275,000. 2003, Decembrie 26, _ oraşul Bam, Iran - între 31,000 şi 43,000 morţi. 1999, August 17, - Turcia peste 20,000 morţi. 1976, Iulie 28, -oraşul Tangshan, NE Chinei - 242,000 morţi, declaraţi oficial. Neoficial s-a estimat la 655,000 morţi. 1970, Peru - peste 50,000 morţi. 1948, Octombrie 5, - Ashgebet, Turkmenistan - peste110,000 morţi. 1935, Mai 30, Quetta, Pakistan - între 30,000 şi 60,000 morţi. 1932, Decembrie 25, - China -70,000 morţi. 1929, Decembrie 16, - Gansu, China - peste 200,00 morţi. 1927, Mai 22, - Xining, China - peste 200,000 morţi. 1923, Septembrie 1, - Tokyo, Japonia - peste 143,000 morţi.


În1908, Decembrie 28, - Messina Reggio-Calabria, Iatalia - peste 123, 000
morţi. România în secolul trecut a fost cutremurată de peste 108 cutremure, cel mai puternic fiind cel din 1977, Martie 4,, - Vrancea - 1,578 morţi. Conform institutului de Cercetare Geologică al USA s-a ajuns ca mai mult de 3 milioane de cutremure să mişte pământul anual. Peste 8,000 seisme pe zi sau unul la fiecare 11 secunde. Privind statisticele de mai sus, vazând, încă odată ce s-a petrecut în anii 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, în comparaţie cu anii 1901 - 2002, consider că nu poţi fi indiferent.


Uragane, Cicloane, Inundaţii.
La fel, iată, Sf. Scriptură, care vorbeşte, din partea lui Dumnezeu, prin proorocul Iezechul, zicând: „De aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu, în mânia Mea, voi slobozi furtună mare, ploaie potopitoare voi vărsa în urgia Mea şi în mânia Mea va cădea grindină pustiitoare”(Iezechil 13,13)


În 2008,
Mai 3, - ciclonul Nargis - peste 190 km/oră, cu valuri de peste 6 metrii, era la ora editării articolului un bilanţ de peste 150,000 morţi şi dispăruţi. Una din cele mai izolate ţări din lume, Myanmar, fostă Birmania, o populaţie de 24 milioane locuitori, sub regim militar foarte dur, condusă 46 de ani de junta militară, a fost lovită pe nepregătite de ciclonul Nargis, şi foarte greu a acceptat ajutor internaţional, mărind astfel numărul victimelor.


2007,
Noiembrie, - Bangladeş - peste 3300 morţi. 2007, Iunie - Septembrie, - inundaţii, - Nepal, India, Bangladeş - peste 3,200 morţi şi 25 milioane fără adăpost.


2005,
August - Uraganul Katrina - peste 1800 de morţi. 1998, Octombrie 26 - Noiembrie 4, - uraganul Mitch a lovit Honduras şi Nicaragua omorând peste 11,000 şi lăsând peste 2,5 milioane fără adăpost. 1975, August 5, - fluviul chinez, Yangtze - peste 85,000 morţi. 1971, Hanoi - Vietnam - ploi torenţiale care au omorât peste 100,000 de oameni. 1970, Noiembrie 13, - ciclonul Bhola - delta Gange - Bangladej - peste 500,000 de morţi declaraţi oficial. Dar s-au estimat peste 1 milion de morţi. 1931, Mai - August - inundaţii în China - peste 4 milioane de morţi.


Epidemii şi foamete.
Să trecem tot Sf. Scriptură să pezinte, mai întâi, din partea Marelui nostru Dumnezeu, care zice: „Aşa zice Domnul de aceştia: Iată, voi trimite asupra lor sabie, foamete şi ciumă şi-i voi face ca smochinele cele stricate care, de rele ce sunt, nu se pot mânca,”(Ieremia 29,17).  „Şi voi trimite asupra lor sabie, foamete şi ciumă, până vor pieri din ţara pe care le-o dădusem lor şi părinţilor lor" (Ieremia 24,10). De ce toate acestea? Pentru că au tăgăduit pe Dumnezeu, precum tăgăduiesc pe Dumnezeu oamenii de astăzi, după Scriptura care zice: „Au tăgăduit pe Domnul şi au zis: "El nu este şi nenorocirea nu va veni asupra noastră; şi nu vom vedea nici sabie, nici foamete!(Ieremia 5,12).Şi iată, că nenorocirea din cauza fărădelegilor a venit. De exemplu: În anul 2007 s-a ajuns ca peste 3,5 milioane de copii să moară în fiecare an de foame ori din cauza calităţii rele ale alimentelor şi insuficientă de mâncare, ceea ce înseamnă aproape 10 mii de copii mor zilnic de foame! Creşterea preţului la orez şi grâu produce o creştere a numărului de persoane care mor de foame sau din lipsa alimetaţiei se îmbolnăvesc şi mor.VA URMA